ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ ส่วนกลาง Model CP

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ

Wastewater Treatment Septic & Fixed Film Aeration System

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20mg/l ใช้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดต่างๆที่ผ่านกระบวนการบำบัดในขั้นตอนมาแล้ว

ประกอบด้วย ส่วนกรองเติมอากาศ (Aerobic) และส่วนตกตะกอน (Sediment)ประสิทธิภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีคุณภาพดีผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

                                                                                   

ชนิดระบบบำบัด(Type): Contact Aeration System

ปริมาณน้ำเสีย(Flowrate): CLEAR 50 CP to CLEAR 500 CP (ตามรุ่นมาตรฐาน)

(บริษัท ฯ สามารถผลิตและออกแบบได้นอกเหนือจากรุ่นมาตรฐานขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า)

ออกแบบระบบ(System Design): ออกระบบตามหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมประสบการณ์สูง

BOD in : 100 mg/l

BOD out : 20 mg/l

 มีขนาดการบำบัดสำหรับปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 5,0000 - 500,000 ลิตร/วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 74,614