ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ Model FCA

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเวียนเติมอากาศ

Wastewater Treatment Activated Sludge System

ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20 mg/L ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสกปรกสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม สนามกีฬา ฯลฯ

ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ (Septic) และส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic) ส่วนกรองเติมอากาศ (Aerobic) ส่วนตกตะกอน (Sediment) และส่วนเลี้ยงตะกอนชีวภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในส่วนกรองเติมอากาศ ประสิทธิภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะมีคุณภาพเหนือกว่าระดับที่กฏหมายกำหนด

 

ชนิดระบบบำบัด(Type): Contact Aeration System

ปริมาณน้ำเสีย(Flowrate): CLEAR 5 FCA to CLEAR 120 FCA (ตามรุ่นมาตรฐาน)

ออกแบบระบบ(System Design): ออกระบบตามหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมประสบการณ์สูง

BOD in : 250 mg/l

BOD out : 20 mg/l

 

 

  

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,550